کولیس دیجیتال 50 سانت فک 15 سانت پراید P1026-500

قیمت اصلی تومان16.850.000 بود.قیمت فعلی تومان15.750.000 است.

کولیس معمولی 50 سانت فک 20 سانت پراید P3030-503

قیمت اصلی تومان14.880.000 بود.قیمت فعلی تومان14.750.000 است.

کولیس پایه دار معمولی 50 سانت پراید P6004-500

قیمت اصلی تومان12.750.000 بود.قیمت فعلی تومان12.560.000 است.

کولیس ساعتی 50 سانت پراید کد P2011-500

قیمت اصلی تومان12.680.000 بود.قیمت فعلی تومان12.340.000 است.

کولیس چرخ دنده دیجیتال پراید P1048-26

قیمت اصلی تومان13.853.000 بود.قیمت فعلی تومان11.823.000 است.

کولیس دیجیتال یونیورسال 20 سانت پراید P1038-200

قیمت اصلی تومان10.485.000 بود.قیمت فعلی تومان10.452.000 است.

کولیس دیجیتال 30 سانت فک 15 سانت پراید P1026-300

قیمت اصلی تومان10.675.000 بود.قیمت فعلی تومان10.335.000 است.

کولیس پایه دار معمولی 30 سانت پراید P6004-300

قیمت اصلی تومان9.950.000 بود.قیمت فعلی تومان9.840.000 است.

کولیس دیجیتال چرخ دنده پراید کد P1048-25

قیمت اصلی تومان9.989.000 بود.قیمت فعلی تومان9.759.000 است.

کولیس دیجیتال داخل سنج 30 سانت پراید P1032-300A

قیمت اصلی تومان9.210.000 بود.قیمت فعلی تومان8.970.000 است.

ساعت پراید P5077-100 z

قیمت اصلی تومان8.995.000 بود.قیمت فعلی تومان8.855.000 است.

کولیس دیجیتال خارج سنج 30 سانت پراید P1031-300A

قیمت اصلی تومان7.730.000 بود.قیمت فعلی تومان7.692.000 است.

کولیس معمولی داخل سنج 30 سانت پراید P3040-300

قیمت اصلی تومان7.650.000 بود.قیمت فعلی تومان7.440.000 است.

کولیس معمولی خارج سنج 30 سانت پراید P3039-300

قیمت اصلی تومان7.650.000 بود.قیمت فعلی تومان7.440.000 است.

کولیس معمولی 50 سانت فک 10 سانت پراید P3030-500

قیمت اصلی تومان6.980.000 بود.قیمت فعلی تومان6.840.000 است.

کولیس دیجیتال داخل سنج 20 سانت پراید P1032-200A

قیمت اصلی تومان6.588.000 بود.قیمت فعلی تومان6.344.000 است.

کولیس معمولی داخل سنج 20 سانت پراید P3040-200

قیمت اصلی تومان6.350.000 بود.قیمت فعلی تومان6.140.000 است.

کولیس دیجیتال خارج سنج 20 سانت پراید P1031-200A

قیمت اصلی تومان6.190.000 بود.قیمت فعلی تومان6.120.000 است.

کولیس معمولی خارج سنج 20 سانت پراید P3039-200

قیمت اصلی تومان5.950.000 بود.قیمت فعلی تومان5.840.000 است.

کولیس عمق سنج دیجیتال 0-300 میلیمتر پراید P4001-300

قیمت اصلی تومان5.950.000 بود.قیمت فعلی تومان5.740.000 است.

کولیس معمولی 30 سانت فک 10 سانت پراید P3030-300

قیمت اصلی تومان5.950.000 بود.قیمت فعلی تومان5.690.000 است.

کولیس ساعتی 30 سانت پراید کد P2003-300

قیمت اصلی تومان5.750.000 بود.قیمت فعلی تومان5.620.000 است.

کولیس دیجیتال داخل سنج 15 سانت پراید p1032-150A

قیمت اصلی تومان5.650.000 بود.قیمت فعلی تومان5.420.000 است.

میکرومتر خارج سنج دیجیتال 75-100 پراید P8008-100

قیمت اصلی تومان5.680.000 بود.قیمت فعلی تومان5.370.000 است.

کولیس معمولی داخل سنج 15 سانت پراید P3040-150

قیمت اصلی تومان4.910.000 بود.قیمت فعلی تومان4.740.000 است.

کولیس دیجیتال 30 سانت پراید کد P1017-300B

قیمت اصلی تومان4.980.000 بود.قیمت فعلی تومان4.600.000 است.

گیج داخل سیلندر ساعتی 100-160 میلیمتر اینسایز 160Aــ2322

قیمت اصلی تومان4.650.000 بود.قیمت فعلی تومان4.550.000 است.

میکرومتر دیسکی 0-25 پراید P8088-25

قیمت اصلی تومان4.680.000 بود.قیمت فعلی تومان4.450.000 است.

میکرومتر خارج سنج دیجیتال 50-75 پراید P8008-75

قیمت اصلی تومان4.655.000 بود.قیمت فعلی تومان4.449.000 است.

کولیس ساعتی 30 سانت اینسایز 300-1312

قیمت اصلی تومان5.680.000 بود.قیمت فعلی تومان4.404.000 است.

گیج داخل سیلندر ساعتی 35-60 میلیمتر اینسایز 60Aــ2322

قیمت اصلی تومان4.550.000 بود.قیمت فعلی تومان4.321.000 است.

گیج داخل سیلندر ساعتی 18-35 میلیمتر اینسایز 35Aــ2322

قیمت اصلی تومان4.450.000 بود.قیمت فعلی تومان4.320.000 است.

ساعت اندیکاتور دیجیتال 0-25 میلیمتر پراید P5003-25A

قیمت اصلی تومان4.350.000 بود.قیمت فعلی تومان4.140.000 است.

کولیس معمولی خارج سنج 15 سانت پراید P3039-150

قیمت اصلی تومان4.350.000 بود.قیمت فعلی تومان4.140.000 است.

کولیس دیجیتال 30 سانتی اینسایز کد 300-1108

قیمت اصلی تومان5.120.000 بود.قیمت فعلی تومان3.897.000 است.

سنبه حروف کوب سایز 12.5

قیمت اصلی تومان3.850.000 بود.قیمت فعلی تومان3.650.000 است.

کولیس معمولی 30 سانت اینسایز کد 3002-1205

قیمت اصلی تومان3.750.000 بود.قیمت فعلی تومان3.423.000 است.

کولیس ورنیه 30 سانت پراید کد P3004-300

قیمت اصلی تومان3.560.000 بود.قیمت فعلی تومان3.360.000 است.

کولیس ساعتی 20 سانت پراید کد P2001-200

قیمت اصلی تومان3.492.000 بود.قیمت فعلی تومان3.151.000 است.

گیره رو میزی فولادی 200 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان3.635.000 بود.قیمت فعلی تومان3.147.000 است.

گیره رو میزی فولادی 180 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان3.440.000 بود.قیمت فعلی تومان2.990.000 است.

کولیس ساعتی 20 سانتی اینسایز 200-1312

قیمت اصلی تومان3.820.000 بود.قیمت فعلی تومان2.920.000 است.

کولیس عمق سنج دیجیتال 0-200 میلیمتر پراید P4001-200

قیمت اصلی تومان2.950.000 بود.قیمت فعلی تومان2.840.000 است.

گیره رو میزی فولادی 160 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان3.245.000 بود.قیمت فعلی تومان2.800.700 است.

کولیس ساعتی 15 سانت پراید کد P2001-150

قیمت اصلی تومان2.780.000 بود.قیمت فعلی تومان2.420.000 است.

کولیس عمق سنج دیجیتال 0-150 میلیمتر پراید P4001-150

قیمت اصلی تومان2.620.000 بود.قیمت فعلی تومان2.415.000 است.

گیره تخت فولادی 200 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان2.750.000 بود.قیمت فعلی تومان2.350.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 100-125 میلیمتر اینسایز 125-3203

قیمت اصلی تومان2.650.000 بود.قیمت فعلی تومان2.306.000 است.

گیره رو میزی فولادی 140 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان2.585.000 بود.قیمت فعلی تومان2.234.000 است.

کولیس دیجیتال 20 سانتی اینسایز کد 200-1108

قیمت اصلی تومان2.530.000 بود.قیمت فعلی تومان2.181.000 است.

کولیس ساعتی 15 سانتی اینسایز 150-1312

قیمت اصلی تومان2.650.000 بود.قیمت فعلی تومان2.134.000 است.

کولیس عمق سنج معمولی 0-200 میلیمتر پراید P4014-200

قیمت اصلی تومان2.353.000 بود.قیمت فعلی تومان2.123.000 است.

کولیس معمولی 20 سانت اینسایز کد 2002-1205

قیمت اصلی تومان2.250.000 بود.قیمت فعلی تومان2.026.000 است.

گیره رو میزی فولادی 120 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان2.310.000 بود.قیمت فعلی تومان2.003.700 است.

کولیس معمولی 20 سانت پراید کد P3004-200

قیمت اصلی تومان2.290.000 بود.قیمت فعلی تومان1.990.000 است.

ساعت شیطونکی پراید P5106-08-30

قیمت اصلی تومان2.288.000 بود.قیمت فعلی تومان1.988.000 است.

کولیس دیجیتال 10 سانتی اینسایز کد 100-1111

قیمت اصلی تومان2.250.000 بود.قیمت فعلی تومان1.906.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 75-100 پراید P8020-100

قیمت اصلی تومان1.990.000 بود.قیمت فعلی تومان1.890.000 است.

کولیس دیجیتال 7.5 سانتی اینسایز کد 75-1111

قیمت اصلی تومان1.950.000 بود.قیمت فعلی تومان1.846.000 است.

کولیس دیجیتال 15 سانت پراید کد p1017-150B

قیمت اصلی تومان1.840.000 بود.قیمت فعلی تومان1.800.000 است.

کیت فنر هلی کویل شمس 1.25×12

قیمت اصلی تومان1.800.000 بود.قیمت فعلی تومان1.752.000 است.

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ پراید P1005-150

قیمت اصلی تومان2.340.000 بود.قیمت فعلی تومان1.750.000 است.

پایه دریل فولادی ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان2.000.000 بود.قیمت فعلی تومان1.748.000 است.

کولیس عمق سنج معمولی 0-150 میلیمتر پراید P4014-150

قیمت اصلی تومان1.955.000 بود.قیمت فعلی تومان1.744.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 75-100 میلیمتر اینسایز 100-3203

قیمت اصلی تومان1.900.000 بود.قیمت فعلی تومان1.722.000 است.

زاویه سنج و شیب سنج دیجیتال اینسایز مدل 1-2170

قیمت اصلی تومان1.890.000 بود.قیمت فعلی تومان1.620.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 50-75 پراید P8020-75

قیمت اصلی تومان1.828.000 بود.قیمت فعلی تومان1.618.000 است.

گیره تخت فولادی 150 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان1.850.000 بود.قیمت فعلی تومان1.606.000 است.

گیره رو میزی فولادی 100 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان1.826.000 بود.قیمت فعلی تومان1.578.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 50-75 میلیمتر اینسایز 75-3203

قیمت اصلی تومان1.750.000 بود.قیمت فعلی تومان1.501.000 است.

کولیس معمولی ترمز دار 15 سانت پراید P3014-150

قیمت اصلی تومان1.550.000 بود.قیمت فعلی تومان1.495.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 25-50 پراید P8020-50

قیمت اصلی تومان1.690.000 بود.قیمت فعلی تومان1.485.000 است.

کیت فنر هلی کویل شمس 1.5×10

قیمت اصلی تومان1.500.000 بود.قیمت فعلی تومان1.474.000 است.

کیت فنر هلی کویل شمس 1×7

قیمت اصلی تومان1.400.000 بود.قیمت فعلی تومان1.385.000 است.

کیت فنر هلی کویل شمس 1×6

قیمت اصلی تومان1.400.000 بود.قیمت فعلی تومان1.385.000 است.

کیت فنر هلی کویل شمس 1.25×8

قیمت اصلی تومان1.400.000 بود.قیمت فعلی تومان1.383.000 است.

کولیس دیجیتال 15 سانتی اینسایز 150-1108

قیمت اصلی تومان1.680.000 بود.قیمت فعلی تومان1.351.000 است.

سنبه شماره کوب سایز 12.5

قیمت اصلی تومان1.550.000 بود.قیمت فعلی تومان1.330.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 0-25 پراید P8020-25

قیمت اصلی تومان1.528.000 بود.قیمت فعلی تومان1.322.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 25-50 میلیمتر اینسایز 50-3203

قیمت اصلی تومان1.500.000 بود.قیمت فعلی تومان1.312.000 است.

پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز مدل 80-6202

قیمت اصلی تومان1.450.000 بود.قیمت فعلی تومان1.310.000 است.

کولیس معمولی 15 سانت اینسایز کد 1502-1205

قیمت اصلی تومان1.550.000 بود.قیمت فعلی تومان1.303.000 است.

کولیس معمولی 15 سانت پراید کد P3004-150

قیمت اصلی تومان1.470.000 بود.قیمت فعلی تومان1.250.000 است.

پرگار داخل سنج معمولی 320 میلیمتر اینسایز 300-7261

قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.120.000 است.

گیره تخت فولادی 100 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان1.300.000 بود.قیمت فعلی تومان1.100.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 0-25 میلیمتر اینسایز 25-3203

قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.086.000 است.

پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز مدل 60-6201

قیمت اصلی تومان1.150.000 بود.قیمت فعلی تومان964.000 است.

پرگار داخل سنج معمولی 220 میلیمتر اینسایز 200-7261

قیمت اصلی تومان890.000 بود.قیمت فعلی تومان731.000 است.

پرگار مستقیم 290 میلیمتر اینسایز مدل 300-7247

قیمت اصلی تومان850.000 بود.قیمت فعلی تومان725.000 است.

گیره بغل میزی 85 ابزار سازان آریاوش

قیمت اصلی تومان800.000 بود.قیمت فعلی تومان695.000 است.

پرگار داخل سنج معمولی 170 میلیمتر اینسایز 150-7261

قیمت اصلی تومان750.000 بود.قیمت فعلی تومان640.000 است.

پرگار مستقیم 190 میلیمتر اینسایز مدل 200-7247

قیمت اصلی تومان650.000 بود.قیمت فعلی تومان506.000 است.

پرگار مستقیم 140 میلیمتر اینسایز مدل 150-7247

قیمت اصلی تومان520.000 بود.قیمت فعلی تومان421.000 است.

فنر هلی کویل شمس 1.5×10

قیمت اصلی تومان380.000 بود.قیمت فعلی تومان379.000 است.

گپ سنج (تیپر گیج) مخروطی اینسایز 1-4833

قیمت اصلی تومان320.000 بود.قیمت فعلی تومان262.000 است.